Projekt planu

Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża

Nr planu
0159
Autor
Krzysztof Krzemiński
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 6,9 ha, położony jest w dzielnicy Przymorze Wielkie, obejmuje ulicę Obrońców Wybrzeża oraz fragmenty terenów przyległych.

Obecnie w obszarze tym znajduje się istniejąca infrastruktura drogowa ulicy Obrońców Wybrzeża, fragment skrzyżowania z ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, miejsca parkingowe, zieleń, pawilony handlowe. Grunt stanowi w większości własność Skarbu Państwa i spółdzielni mieszkaniowej oraz na niewielkim fragmencie własność spółek prawa handlowego i Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się na większości obszaru w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Oliwa Dolna rejon ulic Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża, z 2005 roku oraz rejonu „Drogi Zielonej” na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem w Gdańsku, z 2003 roku. Ustalenia ww. planów przeznaczają ten teren prawie w całości pod funkcję drogową. Na pozostałym fragmencie terenu nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które pozwolą uregulować kwestie transportowe. Umożliwi to wprowadzenie jednolitych ustaleń - dla ul. Obrońców Wybrzeża - zgodnych z polityką miasta wyrażoną w Studium w zakresie zrównoważonej mobilności. Wprowadzenie nowych standardów dla całego ciągu ulicznego oraz terenów przyległych po stronie południowej, pozwoli na podniesienie jakości funkcjonalnej i estetycznej tej przestrzeni oraz wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Celem sporządzenia planu jest również dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe Można zgłaszać wnioski do planu do 2021-12-10
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLI/1043/21 z dnia 2021-10-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLI/1043/21 z dnia 2021-10-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 2021-10-28 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2021-11-10 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj