Projekt planu

Przymorze Małe w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej

Nr planu
0156
Autor
Paweł Malinowski
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 24 ha, zlokalizowany jest w Oliwie Dolnej w sąsiedztwie trasy kolejowej pomiędzy ulicami Słupską i Szczecińską.

W obszarze tym dominuje funkcja mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne z lat 30 XX w. oraz zabudowa wielorodzinna z okresu powojennego. W północnej części obszaru znajduje się Szkoła Podstawowa nr 46. Grunt w większości stanowi własność prywatną. Pozostałe grunty należą do Gminy Miasta Gdańska, do Gminy w użytkowaniu wieczystym, Skarbu Państwa oraz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. Grunty gminne zajmują ok. 20% całej powierzchni obszaru, z czego połowa to drogi. 

Wskazany do objęcia planem obszar na niewielkich fragmentach znajduje się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu "Drogi Czerwonej" na odcinku od drogi "Nowej Abrahama" do drogi "Nowej Spacerowej" z roku 2008 oraz Oliwa Dolna - rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej z roku 2014. Ustalenia planów przeznaczają te tereny pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, umożliwiających realizację polityki przestrzennej miasta w zakresie ochrony historycznej struktury zespołu zabudowy oraz rozwoju miasta do wewnątrz.

Analiza wykazała, że sporządzenie planu dla obszaru o wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej umożliwi wypracowanie odpowiednich regulacji – funkcji oraz parametrów urbanistycznych – umożliwiających objęcie ochroną historycznej struktury zespołu zabudowy oraz wyznaczenie ram i warunków dla nowych inwestycji i dalszego rozwoju obszaru. Dodatkowo zostaną zaktualizowane zapisy planów miejscowych obejmujących fragmenty terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej (wzdłuż zachodniej granicy obszaru) w kontekście ww. ochrony historycznej struktury.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XI/178/19 z dnia 2019-05-30 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XI/178/19 z dnia 2019-05-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-06-12 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj