Projekt planu

Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej

Nr planu
11102
Autor
Tomasz Lewandowski
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 12,9 ha, położony jest w dzielnicy Śródmieście Historyczne – Sienna Grobla, pomiędzy rzekami Motławą (od strony zachodniej), a Martwą Wisłą (od strony północnej), od południa graniczy z ulicą Na Stępce, a od wschodu z magazynami i terenami składowymi przedsiębiorstw Lotos  Petrobaltic S.A. i Metalzbyt.

            Obecnie obszar ten jest w niewielkim stopniu zainwestowany. Większość terenu zajmują tereny poprzemysłowe z budynkami w złym stanie technicznym. W granicach przystąpienia funkcjonuje skład węgla (w centralnej części) i zabudowa warsztatowa
(w północnej części) oraz lądowisko dla śmigłowców związane z funkcjonowaniem firmy Lotos Petrobaltic S.A. W południowej części obszaru powstaje zespół zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Na obszarze planu przeważają grunty stanowiące własność prywatną lub będącą w użytkowaniu wieczystym spółek prawa handlowego. Ulica Sienna Grobla oraz nieruchomość zabudowana  budynkiem o wartościach kulturowych
w południowej części i dwie działki w północnej części obszaru przystąpienia stanowią własność Gminy Miasta Gdańska.

            Wskazany do objęcia planem teren znajduje się głównie w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w mieście Gdańsku z 2005 roku. Ustalenia tego planu przeznaczają ten teren pod funkcje mieszkaniowo-usługowe i produkcyjno-usługowe, lądowisko dla śmigłowców oraz odcinek projektowanej ulicy tzw. Nowej Wałowej. Niewielki fragment w granicach przystąpienia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ołowianka w mieście Gdańsku z 1999 roku, który ustala funkcję usługową – przystań z zapleczem. 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. Głównym celem publicznym sporządzenia planu jest zmiana sposobu przeprawy przez Motławę w ciągu projektowanej ul. tzw. Nowej Wałowej - w formie tunelu drogowo-tramwajowego. Konieczne jest także zarezerwowanie terenu pod pas technologiczny budowy tego tunelu. Ustalenie tunelu pod Motławą wpłynie pozytywnie m.in. na ekspozycję historycznego Gdańska od strony północnej. W powyższym celu niezbędna jest korekta ustaleń obowiązującego planu miejscowego. Dodatkowo celem planu jest dopuszczenie funkcji mieszkaniowej w zwiększonym zakresie ze względu na zmieniający się charakter obszaru Polskiego Haka (wycofywanie się funkcji produkcyjnej). Takie działanie jest zgodne z polityką miasta zawartą w SUiKZP, tzw. rozwoju miasta do wewnątrz, czyli intensyfikowania zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową.

            Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

 

 

 

Wnioskodawca:

 

 

 

Opinia Radcy Prawnego:

 

 

 

Sporządził:                             Zaakceptował:                                               Zatwierdził:

Tomasz Lewandowski           Edyta Damszel -Turek                       Wiesław Bielawski

 

…………………………           ………………………….                      ……………………..

Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIII/1529/18 z dnia 2018-05-24 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIII/1529/18 z dnia 2018-05-24 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-06-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-10-23 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj