Projekt planu

PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II

Nr planu
2354
Autor
Sylwia Lemańska
Jednostka urbanistyczna
Jasień - Szadółki
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 4,8 ha, położony jest w Kiełpinku, w rejonie ulic Szczęśliwej i Tanecznej.

Obecnie w obszarze tym znajduje się odcinek torów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz przystanek Kiełpinek. Przez teren przepływa dopływ potoku Jasień. Grunt stanowi własność Województwa Pomorskiego, Skarbu Państwa, Skarbu Państwa we władaniu Agencji Mienia Wojskowego, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. i spółki prawa handlowego.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w większości w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek Kiełpinek Zachód w mieście Gdańsku z 2015 r. Ustalenia planu przewidują dla tego obszaru odcinek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wraz z fragmentem ciągu pieszego i innymi elementami infrastruktury.

Na części obszaru nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania. i zabudowy dla realizacji celu publicznego, pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza IV – rozbudowa posterunku odgałęźnego Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”.

Sporządzenie planu jest konieczne dla określenia zakresu rezerwy terenu niezbędnego dla realizacji ww. celu publicznego. Przedsięwzięcie to będzie miało kluczowe znaczenie dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej tzw. górnego tarasu Gdańska, a także umożliwi w przyszłości dalszy rozwój aglomeracyjnej i regionalnej sieci połączeń kolejowych.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne. 

Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVIII/444/19 z dnia 2019-12-19 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XVIII/444/19 z dnia 2019-12-19 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-12-23 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj