Projekt planu

Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok

Nr planu
1856
Autor
Winicjusz Momont
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 8,2 ha, położony jest wzdłuż ulicy Lema, na granicy dzielnic Ujeścisko-Łostowice i Siedlce. Na zachód od ulicy Lema obejmuje rozproszoną zabudowę mieszkaniowo-usługową, a po wschodniej stronie tej ulicy - pas terenu należącego do ogrodów działkowych. W południowej części objętej granicami znajdują się tereny zlokalizowane po obu stronach ulicy Kartuskiej

W północnej części przedmiotowego terenu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po północnej stronie ulicy Kartuskiej usytuowana jest zabudowa o funkcji usługowej, a po jej południowej stronie znajdują się tereny niezainwestowane. Grunt w granicach przystąpienia posiada zróżnicowaną strukturę własnościową. Nieruchomości należą m. in. do Gminy Miasta Gdańska, Skarbu Państwa, osób fizycznych, spółek prawa handlowego.

Na fragmencie obejmującym teren ogrodów działkowych nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Pozostały teren do objęcia planem znajduje się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Piecki - rejon ulicy Piekarniczej w mieście Gdańsku z 2008 r.,
  • Piecki - Migowo, rejon ulic Kartuskiej i Pagórkowej w mieście Gdańsku z 2004 r.,
  • rejon ulic Łostowickiej i Kartuskiej w mieście Gdańsku z 2006 r.,
  • Piecki Migowo rejon ulicy Myśliwskiej  i Piekarniczej  w mieście Gdańsku z 2000 r.,

Powyższe plany miejscowe w granicach przystąpienia ustalają dla terenów zróżnicowane przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, usługową, produkcyjno-usługową i funkcję radionawigacyjną. Ustalono również wydzielony ciąg pieszo-jezdny, który jest przedłużeniem ulicy Lema na odcinku od ulicy Hausbrandta do ulicy Kartuskiej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które pozwoli na realizację przedłużenia ulicy Lema na odcinku od ulicy Hausbrandta do ulicy Kartuskiej jako drogi publicznej o normatywnych parametrach, zamiast obecnie ustalonego ciągu pieszo-jezdnego. Celem sporządzenia planu jest również ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania dla niezainwestowanego terenu na południe od ulicy Kartuskiej, w obowiązującym planie przeznaczonego pod funkcję radionawigacyjną.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe Można zgłaszać wnioski do planu do 2021-02-04
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXI/801/20 z dnia 2020-12-17 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXI/801/20 z dnia 2020-12-17 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2021-01-05 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj