Projekt planu

Piecki Migowo rejon ulicy Wołkowyskiej

Nr planu
1027
Autor
Małgorzata Szypcio
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Piecki - Migowo
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 18,8 ha, znajduje się w dzielnicy Piecki Migowo, pomiędzy ulicami Wołkowyską i Dolne Migowo oraz linią kolejową PKM.
Obecnie we wschodniej części obszaru znajdują się tereny leśne. Zachodnia, niezabudowana część jest terenem porolniczym, znajduje się tu także niewielkie zadrzewienie. Grunt stanowi własność osób fizycznych i  Gminy Miasta Gdańska, w tym niewielki fragment w  użytkowaniu wieczystym.
Na wskazanym do objęcia planem terenie obecnie w większości nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jedynie fragment terenu w południowej części obszaru objęty jest zapisami dwóch planów miejscowych: „Migowo-Piecki-Zachód” – w  rejonie ulic Myśliwskiej i   Zacnej wprowadzającego funkcję niskiej zabudowy mieszkaniowej z 1996 r. oraz Piecki Migowo rejon ulic Myśliwskiej, tzw. Nowej Politechnicznej i tzw. Nowej Bulońskiej z 2008 r. Plany te przedmiotowy obszar w większości przeznaczają pod tereny drogowe, inne funkcje to: ciąg pieszo-jezdny, stacja redukcji gazu i przepompownia ścieków sanitarnych oraz zabudowa mieszkaniowa.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy realizującego określone w studium kierunki rozwoju miasta czyli zabudowę mieszkaniową. Ponadto plan zabezpiecza tereny pod cel publiczny – park leśny w środkowej i wschodniej części obszaru. Wprowadzenie odpowiednich zapisów planu pozwoli na realizację niezbędnego zaplecza dla rozwoju funkcji rekreacyjnej, przy jednoczesnej ochronie walorów przyrodniczych kompleksu zieleni leśnej. Dodatkowo plan umożliwi regulację pasa drogowego ulicy Wołkowyskiej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W ramach prac nad planem konieczna będzie zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1548/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1548/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj