Projekt planu

Park Oruński i dolina Potoku Oruńskiego

Nr planu
1766
Autor
Katarzyna Ulasińska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 26,7 ha, znajduje się na styku dzielnic Orunia i Orunia Górna w rejonie ulicy Raduńskiej. Granice planu obejmują część doliny Potoku Oruńskiego z Parkiem Oruńskim im. Emilii Hoene oraz zboczem doliny pomiędzy Potokiem Oruńskim i osiedlami mieszkaniowymi na Oruni Górnej.
Obszar ma bogate walory krajobrazowe i jest prawie w całości objęty granicami zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”. We wschodniej części znajduje się Park Oruński, wzdłuż Potoku Oruńskiego urządzony jest ciąg łączący park z terenami rekreacyjnymi za zachodnią granicą planu. Grunt prawie w całości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska. Potok Oruński jest we władaniu Skarbu Państwa. Jedna działka należy do osoby fizycznej.
Na większości terenu wskazanego do objęcia planem nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niewielkie fragmenty znajdują się w granicach dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Orunia Górna - rejon ulicy Dywizji Wołyńskiej z 2003 roku oraz Orunia Górna - południe nad Doliną Potoku Oruńskiego z 2011 roku. Plany miejscowe rezerwują te tereny na zieleń krajobrazowo-ekologiczną i usługi sportu oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania, pozwalającego na realizację celu publicznego w zakresie ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny Potoku Oruńskiego przy zrównoważonym wykorzystaniu jej potencjału rekreacyjnego. Celem planu jest również ochrona wartości historyczno-kulturowych wpisanego do rejestru zabytków Parku Oruńskiego.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu występuje teren leśny, którego docelowe przeznaczenie będzie przedmiotem szczegółowych analiz na etapie sporządzania projektu planu. Teren ten może wymagać uzyskania zgody na zmianę jego przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1555/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1555/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj