Projekt planu

Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta

Nr planu
2162
Autor
Ewa Łopacka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Złóż wniosek do planu do 29-03-2023
Przejdź na pełny ekran gmgda.maps.arcgis.com

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 2,0 ha, położony jest w Owczarni; od północy graniczy z Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Owczarnia”, od wschodu z ulicą Owczarnia, od południa z ulicą Meteorytową, a od zachodu z węzłem Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta.
Obecnie w części wschodniej obszaru znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ogrodami przydomowymi, natomiast na pozostałej części występują tereny niezainwestowane pokryte roślinnością ruderalną oraz odcinki ulic. Grunt stanowi własność spółki prawa handlowego, osób prywatnych, Gminy Miasta Gdańska, w tym we współwłasności z osobami fizycznymi oraz Skarbu Państwa.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Wschodnie - Owczarnia z 1997 r. Ustalenia planu przeznaczają teren pod funkcję mieszkaniowo-usługową i układ drogowy.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią wyznaczenie zakresu rezerwy terenu niezbędnego dla realizacji celu publicznego – pętli autobusowej. Realizacja pętli w Owczarni pozwoli na wydłużenie linii autobusowej kursującej w dzielnicy Osowa, co poprawi dostępność transportową mieszkańcom Owczarni. Zrealizuje to założenia polityki miasta dotyczącej dogodnej dostępności do przystanków transportu zbiorowego. Poza tym sporządzenie planu umożliwi nieznaczne rozszerzenie zakresu dopuszczonych funkcji usługowych.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIX/1476/23 z dnia 09-02-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIX/1476/23 z dnia 09-02-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 09-02-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 28-02-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj