Projekt planu

Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca

Nr planu
2157
Autor
Katarzyna Olejniczak
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 36,4 ha, położony jest w dzielnicy Osowa. Od zachodu graniczy z ulicą Zeusa, od północy z ulicą Antygony,  od wschodu przebiega wzdłuż ulicy Wodnika, natomiast od południa wzdłuż  ulicy Nowy Świat.

Obecnie obszar ten jest w przeważającej większości niezabudowany i użytkowany rolniczo. W centralnej części znajduje się zabudowa siedliskowa, w części zachodniej pojedyncze budynki w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, a w południowo-centralnej części zlokalizowany jest zbiornik retencyjny „Osowa”.

Grunt w większości stanowi własność prywatną – osób fizycznych lub spółek prawa handlowego, jedynie część dróg oraz istniejący zbiornik retencyjny stanowią własność Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach czterech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Osowa – rejon ulic Junony i Antygony w mieście Gdańsku z 2007 r. (plan numer 2125), Osowa – rejon ulic Jutrzenki i Wodnika w mieście Gdańsku z 2008 r. (plan numer 2132), Barniewice pomiędzy ulicami Meteorytową i Nowym Światem w mieście Gdańsku z 2008 r. (plan numer 2128) oraz Barniewice - odcinek ulicy tzw. Nowy Świat w mieście Gdańsku z 2008 r. (plan numer 2131). Ustalenia planów przeznaczają tereny pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową oraz zbiornik retencyjny i projektowaną stację transformatorową 110/15 kV – Główny Punkt Zasilania „Osowa” wraz z siatką powiązań drogowych.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję retencyjną, a tym samym pozwolą w przyszłości przeprowadzić inwestycję zapewniającą bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Planowane jest zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika „Osowa” i powiększenie jego czaszy o tzw. część „suchą”, która okresowo zalewana wodą zmieni sposób użytkowania terenu przyległego do zbiornika. Przez większość czasu teren będzie mógł pełnić funkcję rekreacyjną.

W związku z rozwojem układu drogowego – realizacją ulicy zbiorczej Nowej Nowy Świat – możliwa jest intensyfikacja zabudowy wzdłuż tej ulicy.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XX/516/20 z dnia 2020-02-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XX/516/20 z dnia 2020-02-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj