Projekt planu

Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek

Nr planu
2156
Autor
Małgorzata Jaroszkowska
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 7,19  ha, położony jest w Osowej pomiędzy ulicami Spacerową i Kielnieńską.

Obecnie, na większości obszaru, zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne. Od strony ulicy Spacerowej znajdują się zabudowania usługowe i stacja benzynowa. Grunt, za wyjątkiem działek Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych pod układ drogowy i położonych wzdłuż ulicy Osowski Zakątek, stanowi własność prywatną.

Fragment (odcinek ulicy Kielnieńskiej) obszaru wskazanego do objęcia planem znajduje się w granicach zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa - w zakresie układu komunikacji drogowej z roku 2001, która ustala dla tego terenu przeznaczenie drogowe i mieszkaniowo-usługowe. Na pozostałym terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację celów publicznych:

  • zdeklasowanie odcinka ulicy Kielnieńskiej (między ul. Wodnika a Obwodnicą Zachodnią Trójmiasta) z ulicy zbiorczej na lokalną,
  • rezerwację obszarów pod zieleń urządzoną na działkach własności gminnej, co zmniejszy deficyt urządzonych przestrzeni rekreacyjnych w Osowej.

Sporządzenie planu wyeliminuje też ryzyko wynikające z niekontrolowanego zagospodarowania przestrzeni prywatnej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

 

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XI/177/19 z dnia 2019-05-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XI/177/19 z dnia 2019-05-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-06-12 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2020-05-13 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj