Projekt planu

Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa

Nr planu
2158
Autor
Małgorzata Jaroszkowska
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 4,83 ha, położony jest w Osowej po południowej stronie ulicy Kielnieńskiej, na odcinku pomiędzy ulicami Wodnika i Galaktyczną.

Obecnie, na części obszaru, zlokalizowana jest głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od strony ulicy Wodnika znajdują się obiekty usługowe i budynek wielorodzinny. Grunt, w większości, stanowi własność prywatną. Działki Gminy Miasta Gdańska, poza stanowiącymi układ drogowy, znajdują się w centralnej i zachodniej części opracowania.

Obszar wskazany do objęcia planem znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowej – rejon ulic: Bliźniąt i Wodnika w Gdańsku z roku 2004, który ustala dla tego terenu przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe i zieleń urządzoną.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, co umożliwi realizację celu publicznego, jakim jest urządzenie na działkach gminnych, w kilku lokalizacjach, zieleni ogólnodostępnych wraz z obiektami rekreacyjnymi
i usługami dospołecznymi. Zmniejszy to deficyt urządzonych przestrzeni rekreacyjnych w Osowej.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.           

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne. Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIV/638/20 z dnia 2020-06-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIV/638/20 z dnia 2020-06-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2020-07-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj