Projekt planu

Orunia - rejon ulicy Rejtana

Nr planu
1618
Autor
Monika Rościszewska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Orunia - Olszynka
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 2,87 ha, położony jest w dzielnicy Orunia. Jego granice stanowią: od północy ulica Rejtana, od wschodu ulica Przy Torze, od południa teren Parku Schopenhauera, a od zachodu Trakt Św. Wojciecha.

Obecnie obszar ten jest zainwestowany. Wzdłuż ulicy Trakt Św. Wojciecha usytuowane są historyczne budynki mieszkalne z usługami w parterach. Grunt stanowi w większości własność Gminy Miasta Gdańska, częściowo we współwłasności z osobami fizycznymi. W centrum obszaru znajduje się grunt należący do Skarbu Państwa będący w użytkowaniu wieczystym. Jedna działka jest własnością osoby fizycznej.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej w mieście Gdańsku z 2009 roku. Ustalenia planu przeznaczają ten teren pod funkcje produkcyjno-usługowe, tereny szlaków i bocznic kolejowych oraz układ drogowy.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie zasad jego zagospodarowania i zabudowy w sposób umożliwiający realizację zadań i celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla podobszaru Oruni. Ustalenia planu dadzą możliwość zagospodarowania podwórek w ramach GPR, co pozwoli zaktywizować mieszkańców i włączyć ich w działania na rzecz poprawy własnego otoczenia. W planie zostaną ustalone nowe tereny zieleni ogólnodostępnej powiązane z istniejącym Parkiem Schopenhauera. Dodatkowym celem publicznym planu jest zarezerwowanie terenu pod rozbudowę linii kolejowej. Ponadto celem sporządzenia planu jest dopuszczenie funkcji mieszkaniowo–usługowej przy ul. Trakt Św. Wojciecha, a tym samym dostosowanie przeznaczenia terenu do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVI/907/21 z dnia 27-05-2021 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVI/907/21 z dnia 27-05-2021 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 09-06-2021 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 12-05-2022 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj