Projekt planu

Orunia - rejon ulicy Piaskowej i Wzgórza Ptaszniki

Nr planu
1764
Autor
Magdalena Kawka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 8,7 ha, znajduje się na Oruni, w rejonie Wzgórza Ptaszniki, pomiędzy ulicami Perłową, Piaskową, Raduńską, zabudową mieszkaniową przy ulicy Diamentowej, terenem Szkoły Podstawowej nr 19. W granicach planu znajduje się również skarpa między ulicą Granitową a zabudową przy ulicy Emilii Hoene.
Obecnie w północnej części obszaru przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Znajdują się tam też obiekty poprzemysłowe i budynek mieszkalny. W części południowej, położonej na skarpach i wysoczyźnie teren ma zróżnicowane ukształtowanie i jest niezagospodarowany. Grunt stanowi w większości własność Gminy Miasta Gdańska; występują też grunty prywatne.
Na większości terenu wskazanego do objęcia planem nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niewielki obszar w części zachodniej znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Emilii Hoene (działki nr 703/6, 703/7, 703/8, 702/1 – obręb 303) - zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna, jednostka C z 1999 roku, który rezerwuje teren pod sport i przedszkole.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy umożliwiającego poprawę dostępności mieszkańców do terenów zieleni urządzonej oraz ochronę walorów przyrodniczych i stabilizację skarp w rejonie Wzgórza Ptaszniki.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1553/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1553/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj