Projekt planu

Olszynka – rejon ulicy Zawodzie

Nr planu
1619
Autor
Karolina Rogala
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Orunia - Olszynka
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym o powierzchni 8,15 ha, położony jest w dzielnicy Olszynka, przy ul. Zawodzie. Od  północnego-wschodu graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej, od strony zachodniej z terenami zabudowy mieszkaniowej, terenem produkcyjno-składowym oraz obszarem ogrodów działkowych – ROD im. Stefana Żeromskiego, od strony południowo-wschodniej z terenami kolejowymi. Obszar opracowania w zdecydowanej większości jest niezabudowany, wyjątek stanowi istniejąca zabudowa zagrodowa położona w południowo-wschodniej części obszaru. Grunty stanowią głównie własność prywatną, istniejący dojazd gruntowy do ww. gospodarstwa oraz odcinki rowów melioracyjnych stanowią własność Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ul. Modrej i ul. Zawodzie w mieście Gdańsku z dnia 26 stycznia 2012 r. (numer 1612), który ustala na tym terenie funkcję rolniczą oraz ogrodów działkowych.

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy w kierunku zwiększenia i zróżnicowania oferty mieszkaniowej w Gdańsku. Plan umożliwi wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej w bliskim sąsiedztwie Śródmieścia, a  nowe założenia przestrzenne zwiększą atrakcyjność dzielnicy Olszynka. Plan ma również na celu zarezerwowanie terenu pod niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania lokalny układ drogowy. Objęcie granicami planu terenów obecnie niezabudowanych, a przeznaczonych w SUiKZP pod rozwój funkcji mieszkaniowej jest zgodne z polityką miasta. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej, uczytelnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta ukierunkowanego na wzrost jego atrakcyjności i podniesienia jakości przestrzeni.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLII/1089/21 z dnia 25-11-2021 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLII/1089/21 z dnia 25-11-2021 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 25-11-2021 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 13-12-2021 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 11-01-2023 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj