Projekt planu

Ołowianka - część centralna i północna

Nr planu
11109
Autor
Katarzyna Rosiak
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 4,12 ha, położony jest w dzielnicy Śródmieście na wyspie Ołowiance, a jego granice stanowią – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały:

  • od południa: tereny Narodowego Muzeum Morskiego i tereny zabudowy mieszkaniowej,
  • od wschodu: Kanał na Stępce,
  • od północy i zachodu: rzeka Motława.

Obecnie większość obszaru objętego planem zajmuje Filharmonia Bałtycka, w północno zachodniej części opracowania usytuowana jest przepompownia ścieków, zaś północny cypel  jest terenem niezabudowanym. Grunt w części centralnej stanowi tereny województwa w użytkowaniu wieczystym, teren przepompowni ścieków to własność spółki prawa handlowego, pozostałe tereny stanowią własność Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ołowianka” w mieście Gdańsku (nr 1103) z 1999 r. oraz jego zmiany (nr 1118) z 2001 r.  W obowiązującym planie centralna część terenu opracowania przeznaczona jest pod usługi kultury, sale koncertowe i widowiskowe z zapleczem, w części północnej ustalono marinę z funkcją hotelową i gastronomią, oraz przepompownię ścieków. Natomiast na cyplu plan ustala usługi gastronomiczne i zieleń. Wzdłuż Kanału na Stępce wyznaczono ciąg pieszo-jezdny łączący się z ulicą dojazdową (ulica Ołowianka) która mostem połączona jest z ulicą Na Stępce.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, umożliwiającej realizację celu publicznego dotyczącego rozwoju funkcji kultury o randze metropolitalnej i ogólnomiejskiej, co jest zgodne z polityką Miasta zawartą w Studium. Rewizja ustaleń obowiązującego planu umożliwi adaptację kolejnego historycznego budynku na cele kultury w ramach działalności realizowanej przez Polską Filharmonię Bałtycką. Objęcie granicami opracowania terenów po stronie północnej Filharmonii umożliwi uporządkowanie sytuacji planistycznej oraz ustalenie zasad kształtowania przestrzeni publicznej wraz ze wskazaniem lokalizacji koła widokowego.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIII/604/20 z dnia 28-05-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIII/604/20 z dnia 28-05-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 10-06-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 27-10-2021 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj