Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej

Nr planu
0275
Autor
Ilona Bogdańska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 1,23 ha, położony jest w Oliwie Górnej w rejonie Stawu Młyńskiego, pomiędzy ulicą Spacerową, terenami zieleni parkowej i zabudową przy ulicy Kwietnej.

Granice planu obejmują tereny nieczynnego parkingu przy ulicy Spacerowej, zieleni parkowej przy Stawie Młyńskim, zabudowy historycznej przy ulicy Kwietnej oraz odcinki ulic Spacerowej i Stary Rynek Oliwski.

Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdańska
we współwłasności z osobami fizycznymi, Skarbu Państwa, Województwa Pomorskiego oraz spółki prawa handlowego.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości – Wschód z 1999 r. oraz Oliwy Górnej rejon Katedry Oliwskiej z 2007 r. Ustalenia planów przeznaczają przedmiotowy obszar pod funkcje: mieszkaniowo-usługową, usługową (z zakresu gastronomi, turystyki, kultury, oświaty, sportu, nauki), parking, podczyszczalnię wód opadowych, zieleń parkową oraz ulicę zbiorczą.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią:

  • realizację zabudowy przy ulicy Spacerowej, nawiązującej architektonicznie do nieistniejącego hotelu Waldhäuschen;
  • dopuszczenie realizacji budynku usługowo-mieszkalnego na wolnej działce gminnej przy ulicy Kwietnej;
  • powiększenie parku przy Stawie Młyńskim.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXI/799/20 z dnia 17-12-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXI/799/20 z dnia 17-12-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 05-01-2021 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 18-05-2022 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj