Projekt planu

Oliwa Górna - Kuźnia Wodna

Nr planu
0273
Autor
Tomasz Sojak
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 0,16 ha, położony jest w Oliwie Górnej w rejonie skrzyżowania ulic Bytowskiej i Kwietnej. W tym obszarze znajduje się zabytkowy budynek dawnej Kuźni Wodnej, odcinek Potoku Oliwskiego, oraz fragment ulicy Bytowskiej. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska (99% obszaru planu) i Skarbu Państwa.

Przeważająca część wskazanego do objęcia planem terenu znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej w mieście Gdańsku z roku 2015, a pozostałe niewielkie części w granicach planów: fragment Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości – część centralna w mieście Gdańsku z roku 2004 oraz Oliwa Górna rejon zespołu Młyna XV w mieście Gdańsku z 2008 roku. Ustalenia planów przeznaczają ten teren pod zabudowę usługową, zieleń urządzoną (z odcinkami Potoku Oliwskiego i Potoku Prochowego oraz zbiornikiem retencyjnym nr 11) oraz ulicę Bytowską.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obszaru objętego ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Ponadto budynek Kuźni Wodnej jest wpisany do rejestru zabytków.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy umożliwiającego realizację polityki miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Zmianie podlegać będzie zakres rezerw terenów przeznaczonych pod ulicę Bytowską, działkę Kuźni Wodnej i zbiornik nr 11 (wymagający regulacji funkcjonalnych i dostosowania linii rozgraniczających terenów do obszarów ich faktycznego użytkowania) oraz parametry zabudowy i zasady zagospodarowania terenu w celu umożliwienia realizacji nowego budynku wejściowego do oddziału Muzeum Gdańska – Kuźnia Wodna i obiektów hydrotechnicznych w ramach zadania miejskiego „Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna”.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XI/179/19 z dnia 2019-05-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XI/179/19 z dnia 2019-05-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-06-12 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-12-16 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj