Projekt planu

Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia

Nr planu
0414
Autor
Piotr Rugień
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Nowy Port
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 0,9 ha, położony jest na terenie dzielnicy Nowy Port. Od południa granicą planu jest ulica Wyzwolenia, od zachodu ulica Kasztanowa, a od północy i wschodu tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Granicami przystąpienia do opracowania planu objęto tereny w całości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska. Na terenie znajduje się ok. 150 blaszanych boksów garażowych o niskim standardzie użytkowym i estetycznym, wzdłuż których występują samosiewne zadrzewienia i zakrzaczenia.  

Na obszarze opracowania obowiązuje plan miejscowy Nowy Port w mieście Gdańsku z 2003 roku [0404], zgodnie z którym teren przeznaczony jest pod funkcje usługowe preferowane dla lokalizacji miejsca kultu religijnego. Teren znajduje się w granicach układu  urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu pozwalające na jego lepsze wykorzystanie i użytkowanie, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie walorów środowiska kulturowego.

Teren objęty granicami planu położony jest w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej dzielnicy Nowy Port, a planowane zainwestowanie będzie stanowiło jej uzupełnienie. Nowe zagospodarowanie terenu będzie zgodne z realizacją polityki miasta w zakresie intensyfikacji zabudowy w ramach wykształconych struktur funkcjonalno-przestrzennych i stanowić będzie realizację idei rozwoju miasta do wewnątrz.

Opracowanie planu jest spójne z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście i pozwoli na poprawę ładu przestrzennego, podniesienie estetyki i uporządkowanie terenu.

Celem sporządzenia planu jest również dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia IX/146/19 z dnia 2019-04-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu IX/146/19 z dnia 2019-04-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-05-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2020-05-13 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj