Projekt planu

Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41

Nr planu
0413
Autor
Andrzej Napiórkowski
Jednostka urbanistyczna
Nowy Port
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 2,09 ha, położony jest w południowej części Nowego Portu, na południe od ulicy Wyzwolenia w rejonie dawnej przeprawy promowej. Obecnie w obszarze tym funkcjonują m.in. zakłady związane z naprawą samochodów, obiekt mieszkalny, a także zlokalizowany jest fragment kompleksu ogródków działkowych. Wzdłuż południowej granicy terenu biegnie trasa rowerowa. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska poza terenem trasy rowerowej, która przebiega na gruntach Skarbu Państwa.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port – Zachód w mieście Gdańsku z 2003 roku. Ustalenia planu przeznaczają teren pod funkcję zieleni dostępnej (która we fragmencie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej) oraz fragment projektowanej ulicy lokalnej tzw. Nowej Starowiślnej. Obszar ten leży w granicach obszaru rewitalizacji, dla którego uchwalono Gminny Program Rewitalizacji.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, który dopuści wprowadzenie wybranych i ograniczonych powierzchniowo usług dospołecznych w terenie zieleni z jednoczesną ewentualną weryfikacją układu komunikacyjnego ustalonego w planie obowiązującym.

Obecne zapisy planu dopuszczają w terenach zieleni jedynie obiekty związane z obsługą użytkowników, np. wypożyczalnie rowerów, małą gastronomię czy szalety. Przez tereny te wyznaczono teren drogowy projektowanej ulicy tzw. Nowej Starowiślnej, która miała funkcjonować jako łącznik między terenami przemysłowymi położonymi w Letnicy a portem. Jednocześnie w dzielnicy brakuje terenów zieleni, na których można by zrealizować usługi dospołeczne. Takie przekształcenia (w kierunku zieleni z usługami dospołecznymi) mogłyby stać się istotnym elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej tego rejonu miasta.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XII/221/19 z dnia 2019-06-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XII/221/19 z dnia 2019-06-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-07-10 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj