Projekt planu

Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich

Nr planu
0412
Autor
Danuta Giorewa-Brach
Jednostka urbanistyczna
Nowy Port
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 2,74 ha, położony jest w centralnej części Nowego Portu w rejonie ulic Wilków Morskich i Oliwskiej i zawiera w sobie ulicę Wilków Morskich wraz z przylegającymi terenami mieszkaniowo-usługowymi oraz niezagospodarowanym terenem planowanego parkingu. Grunt w przeważającej części stanowi własność Gminy Miasta Gdańska. Dodatkowo znajdują się tu tereny prywatne, wspólnot mieszkaniowych w użytkowaniu wieczystym oraz pojedyncze działki Skarbu Państwa.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port – Wschód w mieście Gdańsku z 2004 roku.
Ustalenia planu wyznaczają ulicę zbiorczą (ul. Wilków Morskich), tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz teren parkingów i garaży z wyłączeniem boksów garażowych. Jednocześnie teren ten objęty jest wpisem do rejestru zabytków jako zabytkowy zespół  urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie, a także leży w granicach obszaru rewitalizacji, dla którego uchwalono Gminny Program Rewitalizacji.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy z jednoczesnym zawężeniem linii rozgraniczających ulicy Wilków Morskich, ustalonych w planie obowiązującym.

Dla wyznaczonej w planie obowiązującym ulicy zbiorczej Wilków Morskich możliwe jest,
w związku ze zmianą głównego układu komunikacyjnego prowadzącego ruch tranzytowy do portu,  obniżenie klasy technicznej i równoczesne odstąpienie od komunikacyjnej rezerwy terenowej na poszerzenie ulicy, którą można przeznaczyć jako działki przynależne do zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Wilków Morskich. Jednocześnie wskazane jest włączenie terenu przeznaczonego na cele parkingowe przy skrzyżowaniu ulicy Wilków Morskich i Oliwskiej w obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wpisującej się w charakter otoczenia. Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopełniając zabytkową tkankę Nowego Portu mogłaby stać się istotnym elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej tego rejonu miasta.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XII/222/19 z dnia 2019-06-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XII/222/19 z dnia 2019-06-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-07-10 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2020-05-13 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj