Projekt planu

Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port

Nr planu
0411
Autor
Monika Thurau
Jednostka urbanistyczna
Nowy Port
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 3,72 ha, położony jest w północno-centralnej części Nowego Portu w rejonie ulicy Oliwskiej i Wolnego Obszaru Celnego. Granicami objęto ulice Podjazd oraz Blizową, ekstensywną zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz teren po dawnym przystanku SKM Nowy Port i torowisku kolejowym. Grunt w przeważającej większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. Dodatkowo znajdują się tu pojedyncze działki osób fizycznych.

  Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon Wolnocłowego Obszaru Celnego w Gdańsku z 2001 roku. Ustalenia planu wyznaczają szlak kolejowy wraz ze stacją kolejową, tereny usługowe, mieszkaniowo-usługowe i drogowe oraz zieleń. Południowa część terenu objęta jest wpisem do rejestru zabytków jako układ  urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie, a także leży w granicach obszaru rewitalizacji.

Cały obszar objęty granicami planu znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego w Gdańsku.

 ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy umożliwiające ożywienie inwestycyjne tego zaniedbanego i niedoinwestowanego obecnie terenu.

 Północną część obszaru objętego granicami planu stanowią wyłączone z eksploatacji tereny po dawnym torowisku przeznaczone w planie obowiązującym pod funkcje stacji kolejowej oraz szlaku kolejowego. Z uwagi na niezasadność reaktywacji linii SKM w jej końcowym przebiegu (do Nowego Portu) właściwa jest zmiana przeznaczenia tego terenu i zwiększenie jego możliwości inwestycyjnych.

Część południowa objęta została granicami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. W związku z powyższym częściowo zmianie mogą ulec ustalenia dotyczące funkcji przewidzianej dla tego terenu (administracja, usługi, parking). Przeanalizowane zostaną możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej bądź mieszkaniowo – usługowej, jako wzmocnienie procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej, poprzez uzupełnienie tkanki miejskiej nową zabudową wpisującą się w charakter otoczenia i dopełniającą zabytkową tkankę Nowego Portu. 

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XII/220/19 z dnia 2019-06-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XII/220/19 z dnia 2019-06-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-07-10 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj