Projekt planu

Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port

Nr planu
0411
Autor
Monika Thurau
Jednostka urbanistyczna
Nowy Port
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 3,72 ha, położony jest w północno-centralnej części Nowego Portu w rejonie ulicy Oliwskiej i Wolnego Obszaru Celnego. Granicami objęto ulice Podjazd oraz Blizową, ekstensywną zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz teren po dawnym przystanku SKM Nowy Port i torowisku kolejowym. Grunt w przeważającej większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. Dodatkowo znajdują się tu pojedyncze działki osób fizycznych.

  Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon Wolnocłowego Obszaru Celnego w Gdańsku z 2001 roku. Ustalenia planu wyznaczają szlak kolejowy wraz ze stacją kolejową, tereny usługowe, mieszkaniowo-usługowe i drogowe oraz zieleń. Południowa część terenu objęta jest wpisem do rejestru zabytków jako układ  urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie, a także leży w granicach obszaru rewitalizacji.

Cały obszar objęty granicami planu znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego w Gdańsku.

 ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy umożliwiające ożywienie inwestycyjne tego zaniedbanego i niedoinwestowanego obecnie terenu.

 Północną część obszaru objętego granicami planu stanowią wyłączone z eksploatacji tereny po dawnym torowisku przeznaczone w planie obowiązującym pod funkcje stacji kolejowej oraz szlaku kolejowego. Z uwagi na niezasadność reaktywacji linii SKM w jej końcowym przebiegu (do Nowego Portu) właściwa jest zmiana przeznaczenia tego terenu i zwiększenie jego możliwości inwestycyjnych.

Część południowa objęta została granicami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. W związku z powyższym częściowo zmianie mogą ulec ustalenia dotyczące funkcji przewidzianej dla tego terenu (administracja, usługi, parking). Przeanalizowane zostaną możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej bądź mieszkaniowo – usługowej, jako wzmocnienie procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej, poprzez uzupełnienie tkanki miejskiej nową zabudową wpisującą się w charakter otoczenia i dopełniającą zabytkową tkankę Nowego Portu. 

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XII/220/19 z dnia 2019-06-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XII/220/19 z dnia 2019-06-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-07-10 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj