Projekt planu

Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej

Nr planu
2614
Autor
Ewa Łopacka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Matarnia - Złota Karczma
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 12 ha, położony jest w dzielnicy Matarnia i ograniczony: od północy ulicą Juliusza Słowackiego, od wschodu ulicami Agrarną i Jesienną, terenem parafii rzymskokatolickiej św. Walentego oraz zabudową mieszkaniowo-usługową, a od zachodu ulicami Sąsiedzką i Jesienną oraz terenem linii kolejowej nr 234 (Pomorska Kolej Metropolitalna) i ulicą Budowlanych.  

Obecnie obszar ten jest w większości zainwestowany. W północnej części terenu znajduje się firma leasingowa (sprzedaż używanych samochodów) oraz magazyny i warsztaty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W części centralnej przy ulicy Jesiennej zlokalizowane są warsztaty samochodowe, magazyny oraz cmentarz parafii rzymskokatolickiej św. Walentego, tor kolejowy i przystanek Matarnia -  Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Przy ulicy Sąsiedzkiej - w południowej części terenu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa ekstensywna i tereny niezainwestowane pokryte roślinnością ruderalną. Grunt stanowi własność prywatną, Skarbu Państwa, Gminy Miasta Gdańska oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- fragmentu zachodniej części węzła „Matarnia” oraz fragmentu ulicy Słowackiego w mieście Gdańsku z 2003 r.,
- Matarni w rejonie ulicy Agrarnej z 2004 r.,
- Matarnia – rejon między ulicą Budowlanych i Obwodnicą Trójmiasta w mieście   Gdańsku z 2006 r.,
- PKM – odcinek Matarnia w mieście Gdańsku z 2015 r.

Ustalenia ww. planów na obszarze proponowanym do objęcia nowym planem miejscowym przeznaczają tereny na cele zabudowy produkcyjno-usługowej i mieszkaniowo-usługowej wraz z układem komunikacyjnym: drogowym i kolejowym oraz węzłem integracyjnym – parkingiem z usługami towarzyszącymi oraz cmentarz.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią weryfikację układu drogowego i zapisów dotyczących obsługi transportowej terenów przyległych oraz pozwolą na rozbudowę (na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska) istniejącego cmentarza parafii rzymskokatolickiej św. Walentego i intensyfikację parametrów zabudowy na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiana ta pozwoli na przeniesienie siedziby rejonu i obwodu drogowego z ulicy Subisława. Zmiana zasięgu Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku umożliwi zmianę zapisów dla obszaru przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVIII/971/21 z dnia 2021-08-26 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVIII/971/21 z dnia 2021-08-26 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2021-09-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj