Projekt planu

Łostowice - trzcinowisko II

Nr planu
1926
Autor
Magdalena Kawka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Maćkowy
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 95,6 ha, położony jest w Łostowicach, pomiędzy ulicami Świętokrzyską, rezerwą pod Nową Świętokrzyską i Ofiar Grudnia 70, od zachodu i południa graniczy z gminą Kolbudy – Kowalami.
Obecnie obszar ten jest w niewielkim stopniu zainwestowany. W jego granicach znajduje się kościół i pawilon usługowy oraz boiska sportowe przy szkole zlokalizowanej w Kowalach. Przeważającą część obszaru stanowią tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej o dużym potencjale przyrodniczym wraz z potokiem Kowalskim. Grunt w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa. Pozostałe tereny są własnością prywatną, kościołów i związków wyznaniowych oraz Gminy Miasta Sopotu.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach sześciu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Łostowice Południowe z 1997 roku, Łostowice Zachód rejon ulicy Świętokrzyskiej z 2002 roku, Łostowice Południowe - rejon ulic Niepołomickiej i Nowej Świętokrzyskiej z 2003 roku, Szadółki - rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem z 2011 roku, Łostowice - trzcinowisko z 2013 roku, Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej z 2014 roku.
Obszar ten przeznaczony jest w planach obowiązujących m.in. pod zabudowę mieszkaniową, usługową, zieleń krajobrazowo-ekologiczną, zbiornik retencyjny oraz tereny drogowe. Tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej wraz z planowanym zbiornikiem retencyjnym objęte są granicami Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.

 
ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią:

  • intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej w związku z planowaną w tym rejonie trasą PKM wraz z przystankami,
  • ustalenie obsługi drogowej terenów położonych w granicach planu,
  • ochronę oraz wzmocnienie walorów przyrodniczych i możliwości retencyjnych trzcinowiska i rejonu potoku Kowalskiego wraz z zabezpieczeniem rezerwy terenowej pod zbiornik retencyjny,
  • poprawę dostępności mieszkańców do terenów rekreacyjnych.

Dynamiczny rozwój tej części dzielnicy powoduje konieczność dostosowania ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Ze względu na znaczną powierzchnię obszaru objętego planem rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:2000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1550/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1550/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj