Projekt planu

Łostowice rejon Potoku Kowalskiego

Nr planu
1860
Autor
Agnieszka Szadkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 10 ha, położony jest na Łostowicach, pomiędzy ulicami: Świętokrzyską, Karkonoską, Beskidzką, Marii Kureckiej oraz Nową Świętokrzyską i obejmuje tereny w sąsiedztwie Potoku Kowalskiego.

Na większości obszaru znajduje się zabudowa jednorodzinna. Grunt w przeważającej części stanowi własność prywatną, fragmenty dróg oraz Potok Kowalski są we władaniu Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach trzech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Łostowice – rejon ulic Świętokrzyskiej i Karkonoskiej z 2001 roku, Łostowice Centrum z 2010 roku oraz Zakoniczyn II z 2007 roku. Plany te w większości przeznaczają przedmiotowy obszar pod tereny mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, a także wód chronionych, zieleni dostępnej oraz tereny drogowe.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią regulację Potoku Kowalskiego według założeń projektowych dokumentacji z 2019 roku „Przebudowa Potoku Kowalskiego z budową zbiornika retencyjnego K2”. Projekt ten pozwoli na zwiększenie odporności systemu odwadniającego, umocnienie i stabilizację skarp, stworzenie pasa technicznego, regulację potoku oraz wprowadzenie nasadzeń zieleni.

Ponadto plan ma na celu dostosowanie ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.  

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu występuje teren leśny, którego docelowe przeznaczenie będzie przedmiotem szczegółowych analiz na etapie sporządzania projektu planu. Teren ten może wymagać uzyskania zgody na zmianę jego przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia 24-11-2022 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu 24-11-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 24-11-2022 Czytaj [pdf]
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj