Projekt planu

Letnica rejon ulicy Starowiejskiej

Nr planu
0518
Autor
Danuta Giorewa-Brach
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Młyniska - Letnica
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 4,4 ha, położony jest w centralnej części Letnicy przy ulicy Starowiejskiej. Od południa graniczy z historyczną zabudową Starej Letnicy, od północy i zachodu z nowopowstającymi osiedlami o funkcji mieszkaniowo-usługowej, a od wschodu z terenami zieleni, przeznaczonymi w obowiązującym planie pod funkcje sportu i rekreacji.

Obecnie obszar ten jest niezabudowany, porośnięty roślinnością ruderalną oraz licznymi krzewami i niewielkimi drzewami. Grunt w przeważającej części stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, poza tym w południowej części występują grunty prywatne i należące do spółek prawa handlowego.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Letnica - osiedle, część południowa w mieście Gdańsku z 2009 roku oraz w niewielkim fragmencie, Letnica -­ osiedle, część północna w mieście Gdańsku z 2012 roku. Plan na przeważającym terenie ustala funkcję mieszkaniowo-usługową z wyłączeniem w części terenu zabudowy mieszkaniowej, która nie jest integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową oraz szpitale, domy opieki społecznej i budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Powyższe ograniczenia związane były z planowanym niegdyś po sąsiedzku „Placem Muzycznym”, który mógł przyczyniać się do niedotrzymania wymaganych dopuszczalnych poziomów hałasu dla budynków o zwiększonych wymaganiach ochrony akustycznej. Niewielki fragment w południowo-wschodniej części przeznaczono w obowiązującym planie pod funkcję usługową z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, umożliwiających kontynuację rozwoju dzielnicy Letnica, poprzez rozszerzenie zakresu funkcji na przedmiotowym terenie. Możliwość taką daje odstąpienie od ograniczeń funkcjonalnych w zakresie realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej, związanych z sąsiedztwem planowanego kiedyś tzw. Placu Muzycznego. Sytuacja pod względem planistycznym zmieniła się w 2019 roku, w wyniku uchwalenia mpzp Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta w mieście Gdańsku, który w miejsce placu, wprowadził usługi sportu i rekreacji z zielenią. Aktualizacja zapisów planistycznych wpisze się i dopełni obserwowany obecnie rozwój Letnicy. Umożliwi również ewentualną lokalizację funkcji społecznych (takich jak m.in. przedszkola czy żłobki) oraz terenów zieleni urządzonej.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVIII/970/21 z dnia 2021-08-26 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVIII/970/21 z dnia 2021-08-26 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2021-09-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj