Projekt planu

Letnica rejon ul. Żaglowej i Narwickiej

Nr planu
0520
Autor
Joanna Jankowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Młyniska - Letnica
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 7,43 ha, położony jest w jednostce urbanistycznej Letnica w rejonie ulic Żaglowej, Pokoleń Lechii Gdańsk i Narwickiej.

Obecnie na tym obszarze znajdują się: Centrum Wystawienniczo–Kongresowe AMBEREXPO Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., fragment terenu dawnej bocznicy kolejowej, przejście do przystanku kolejowego SKM Stadion Expo, część parkingu przy Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, fragment ul. Pokoleń Lechii Gdańsk.

Grunty w przewadze stanowią własność spółek prawa handlowego oraz Gminy Miasta Gdańska, a w niewielkiej części Skarbu Państwa.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Młyniska–Letnica w Gdańsku z 2002 r. oraz Letnica–stadion w mieście Gdańsku z 2009 r. Ustalenia planów przeznaczają przedmiotowy obszar pod funkcje przemysłowo-usługowe (siedziba MTG z parkingiem) i w niewielkiej części kolejowe (dawna bocznica) oraz drogowe (fragment ul. Pokoleń Lechii Gdańsk). Na niewielkiej części terenu, przyległego do linii kolejowej Gdańsk-Nowy Port, nie obowiązuje obecnie żaden plan miejscowy.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy z dopuszczeniem realizacji tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu w sytuacjach kryzysowych o skali krajowej lub regionalnej. Celem sporządzenia planu jest również rezygnacja z przeznaczenia fragmentu terenu na cele kolejowe i przeznaczenie go na cele przemysłowo-usługowe z parametrami umożliwiającymi spójne zagospodarowanie z terenami sąsiadującymi.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVI/1409/22 z dnia 24-11-2022 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVI/1409/22 z dnia 24-11-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 24-11-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 14-12-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj