Projekt planu

Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego

Nr planu
0517
Autor
Monika Thurau
Jednostka urbanistyczna
Młyniska - Letnica
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 11,03 ha, położony jest w centralnej części dzielnicy Letnica w rejonie Stadionu Energa Gdańsk. Granicami objęta została wschodnia część Alei Macieja Płażyńskiego wraz z ulicą Uczniowską od Ronda im. Tadeusza Mazowieckiego do torów kolejowych. W granicach planu znajdują się jedynie dwa budynki: budynek administracyjno-biurowy przy ulicy Uczniowskiej nr 22 oraz budynek techniczny przy ulicy Uczniowskiej nr 47. Grunt w przeważającej większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym.

Wskazany do objęcia planem teren w większości znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica – stadion z 2009 roku. Przedmiotowymi granicami objęte także zostały niewielkie fragmenty planów:  Letnica – osiedle, część północna z 2012 roku, Letnica – osiedle, część południowa z 2009 roku oraz rejonu Drogi Zielonej  od  ul. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu z 2003 roku. Jedynie na niewielkim obszarze w południowo-wschodniej części terenu wskazanym do objęcia planem nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia planistyczne przeznaczają przedmiotowy obszar głównie pod funkcje transportu drogowego oraz w niewielkim fragmencie pod funkcje kolejowe.

 ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.

Wykonana w tym obszarze inwestycja drogowa pozwala na wykorzystanie fragmentów terenu nie zajętych przez układ drogowy na inne cele. W związku z powyższym głównym celem planu będzie zmiana zapisów planu obowiązującego, która pozwoli na racjonalniejsze gospodarowanie gruntami
i umożliwi zrealizowanie miejsc parkingowych w ramach niewykorzystanych terenów przeznaczonych w dotychczasowym planie pod tzw. Trasę Sucharskiego czyli obecną Aleję Macieja Płażyńskiego oraz ulicę Uczniowską.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XI/175/19 z dnia 2019-05-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XI/175/19 z dnia 2019-05-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-06-12 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj