Projekt planu

Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej

Nr planu
1431
Autor
Danuta Giorewa-Brach
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Stogi Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda

          UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 3,59 ha, położony jest w Krakowcu, po północnej stronie ulicy Łowickiej.

            Obecnie obszar proponowany do objęcia planem miejscowym jest w większości zabudowany i zagospodarowany – przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna; występuje również zabudowa usługowa i mieszkaniowo-usługowa. Północno-wschodnią część obszaru stanowią grunty leśne z istniejącą na fragmencie zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Grunty stanowią własność osób fizycznych i Gminy Miasta Gdańska.

            Teren wskazany do objęcia planem znajduje się w większości w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – Górki Zachodnie z 2000 r., jedynie niewielki fragment w części zachodniej znajduje się w granicach obowiązującego planu Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Kępnej i Stogi z 2011 r. Obowiązujące plany dla przedmiotowego terenu ustalają przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe, a na gruntach leśnych - zieleń dostępną. W strefach mieszkaniowo-usługowych obowiązujący plan ustala przebieg publicznego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż granicy lasu.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.

Ponadto celem sporządzenia planu jest odstąpienie od realizacji ustalonego w obowiązującym planie miejscowym ciągu pieszo-rowerowego, przebiegającego wzdłuż terenów leśnych (po terenach gminnych i prywatnych). Nieruchomości, przez które miałby przebiegać przedmiotowy ciąg pieszo-rowerowy w znacznej mierze są zabudowane, a brak jest przesłanek funkcjonalno-przestrzennych przemawiających za jego utrzymaniem, ponieważ komunikację rowerową zapewnia przebiegająca równolegle do planowanego ciągu ulica Łowicka. W trakcie sporządzenia planu zostaną również zbadane możliwości zmiany parametrów urbanistycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, czy mieszkaniowo-usługową celem wykorzystania walorów inwestycyjnych gruntów.

Uregulowania planistycznego wymaga zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana na gruntach leśnych, co wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XX/518/20 z dnia 2020-02-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XX/518/20 z dnia 2020-02-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj