Projekt planu

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Bysewskiej

Nr planu
2253
Autor
Ewa Lichota
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Kokoszki Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 12,27 ha, położony jest w Kokoszkach Mieszkaniowych, od zachodu graniczy z linią tzw. „kolei kokoszkowskiej”, od południa z ulicą Bysewską, od wschodu z projektowaną ulicą lokalną, a od północy z założeniem dworsko-parkowym Kokoszki.

Obecnie obszar ten jest niezabudowany i użytkowany rolniczo. Grunt stanowi własność spółek prawa handlowego, jedynie ulica Bysewska jest własnością Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki - część zachodnia z 2004 r. (plan numer 2210). Ustalenia planu przeznaczają teren pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną.

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy umożliwiających zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podjęcie planu da możliwość zmiany przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej na mieszkaniowo-usługową (zawierającą zabudowę wielorodzinną) oraz nieznacznej intensyfikacji parametrów urbanistycznych, z poszanowaniem widoku na dawny zespół dworsko-parkowy.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVI/908/21 z dnia 27-05-2021 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVI/908/21 z dnia 27-05-2021 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 09-06-2021 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16-11-2022 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj