Projekt planu

Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM

Nr planu
2723
Autor
Ewa Lichota
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Klukowo - Rębiechowo
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 132,42 ha, położony jest w dzielnicy Matarnia. Od północy graniczy z ulicą Radiową, od wschodu z ulicą Spadochroniarzy, od zachodu z granicą administracyjną miasta, natomiast od południa granica przebiega wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Obecnie obszar ten jest w większości niezabudowany i użytkowany rolniczo. W południowej części znajduje się jedynie siedlisko rolnicze, w południowo-wschodnim rejonie zlokalizowane są obiekty biurowe BCB Business Park, a w północnej części znajduje się zespół dziesięciu budynków w zabudowie jednorodzinnej. Grunt w większości stanowi własność prywatną – osób fizycznych lub spółek prawa handlowego. W centralnej części planu znajdują się tereny Skarbu Państwa o powierzchni ok 16 ha. Natomiast nieliczne działki stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska znajdują się wzdłuż części dróg i cieków wodnych.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ulic Azymutalnej, Radiowej i Spadochroniarzy w Klukowie-Rębiechowie w mieście Gdańsku z 2003 r., Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w mieście Gdańsku  z 2013 r., oraz na niewielkim fragmencie w granicach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Gdańsk-Klukowo-Rębiechowo – Rejon Portu Lotniczego z 1996 r. Ustalenia planów przeznaczają większość terenów pod usługi z zielenią towarzyszącą – pole golfowe. Pozostałe tereny przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową, zabudowę mieszkaniową ekstensywną (domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce) oraz zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy Rębiechowo 4.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.

Głównym celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju funkcji produkcyjno-usługowej oraz usługowej, na terenach do tej pory przeznaczonych pod pole golfowe, co pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy w tym rejonie. Konieczne będzie ustalenie układu transportowego w niezbędnym zakresie. Równocześnie plan umożliwi dokonanie korekty parametrów zabudowy dla Business Park BCB.

Celem planu jest również nieznaczne powiększenie terenów mieszkaniowych w zabudowie rezydencjonalnej, zgodnie z zapisami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Ze względu na znaczną powierzchnię obszaru objętego planem, rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:2000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIII/605/20 z dnia 28-05-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIII/605/20 z dnia 28-05-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 10-06-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 13-10-2021 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Planowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 09-05-2022 Szczegóły
Wyłożenie (Planowany) Ogłoszenie o odwołaniu wyłożenia zapowiadanego na 16 maja 2022 roku 10-05-2022 Szczegóły
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj