Projekt planu

Jasień - rejon ulicy Kartuskiej i Źródlanej

Nr planu
2357
Autor
Agnieszka Szadkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Jasień - Szadółki
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 5,1 ha, położony jest na Jasieniu; od południa graniczy z ulicą Źródlaną, od zachodu z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi „Jasień” oraz obejmuje fragmenty alei Armii Krajowej i ulicy Kartuskiej.
Obecnie w obszarze tym znajdują się drogi, budynki usługowe i mieszkalny oraz tereny niezainwestowane. Grunt w granicach przystąpienia stanowi własność Skarbu Państwa oraz prywatną.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejon Kiełpinka i Trasy W-Z z 2006 r. oraz we fragmencie Jasień południe z 2012 r. Plany miejscowe ustalają dla terenów przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz drogi. Ustalona w planie dostępność do terenów inwestycyjnych nie jest dostosowana do istniejącego układu drogowego zrealizowanego w procedurze tzw. specustawy drogowej (ZRID).


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią dostosowanie ustaleń planistycznych do istniejącego układu drogowego, zrealizowanego w procedurze ZRID, na południe od Alei Armii Krajowej.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1546/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1546/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj