Projekt planu

Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej

Nr planu
1433
Autor
Monika Thurau
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Stogi Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej

 UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 0,79 ha, położony jest w Górkach Zachodnich w rejonie ulicy Przełom. Od północy graniczy z terenem wykorzystywanym na cele rekreacji i turystyki wodnej, od wschodu z Wisłą Śmiałą, od południa z terenem portowo-przemysłowym, od zachodu z ulicą Przełom.

Większą część obszaru objętego granicami planu stanowią tereny Stoczni Jachtowej JABO, która zajmuje się zarówno budową, montażem jak i remontami jednostek pływających np. jachtów żaglowych czy łodzi motorowych. Na terenie tym znajduje się budynek biurowy wraz z halami montażowo-produkcyjnymi. Grunty stanowią głównie własność prywatną. Jedynie w części południowej znajduje się niezagospodarowana działka będąca własnością Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. jako pozostałość po ujęciu wody.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej
i Przełom w mieście Gdańsku z 2008 roku, który dla przedmiotowego terenu wskazuje przeznaczenie produkcyjno-usługowe oraz ustala lokalizację rezerwowego ujęcia wody.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy z jednoczesną rezygnacją z rezerwy terenu pod ujęcie wody „Stocznia Wisła” wskazane w planie obowiązującym. Przedmiotowe ujęcie wody nie jest aktualnie eksploatowane i zgodnie z wnioskiem Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nie ma planów jego odtwarzania w przyszłości. Zmiana przeznaczenia pod funkcje komercyjne wpłynie na racjonalniejsze gospodarowanie gruntami znajdującymi się na terenach przemysłowo-portowych. Weryfikacji poddany zostanie w szczególności przebieg maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy. Przesunięcie przedmiotowej linii zabudowy bliżej linii rozgraniczającej ulicy Przełom, umożliwi realizację nowej hali montażu jednostek pływających na terenie Stoczni Jachtowej JABO i jednocześnie zwiększy możliwości inwestycyjne terenów w granicach planu. Wzmacnianie potencjału inwestycyjnego terenów przemysłowo-portowych mieści się w polityce rozwojowej Gdańska opartej o morską tożsamość miasta.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne. Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe Można zgłaszać wnioski do planu do 2021-12-10
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLI/1042/21 z dnia 2021-10-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLI/1042/21 z dnia 2021-10-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 2021-10-28 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2021-11-10 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj