Projekt planu

Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych

Nr planu
1196
Autor
Tomasz Lewandowski
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 10,96 ha jest położony w dzielnicy Śródmieście na terenie dawnych zakładów mięsnych, a jego granice stanowią - zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały:

- od północnego zachodu: kanał Na Stępce,
- od wschodu: ulica Długa Grobla,
- od południa:  ulica Angielska Grobla i fragment ulicy Szafarnia.

Na wskazanym do objęcia planem terenie obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Na Stępce, Angielska Grobla i Długa Grobla z 2008 r. Powyższy plan ustala na przedmiotowym obszarze tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz rezerwy drogowe pod obsługujące je ulice. Ponadto - na części obszaru - zapisy plany przewidują realizację przez inwestorów parkingu ogólnodostępnęgo na co najmniej 200 miejsc postojowych ponad potrzeby własne inwestycji.

Na obszarze proponowanym do objęcia planem miejscowym istnieje obecnie zabudowa mieszkaniowa przy ulicy Dziewanowskiego oraz hotel Podewils – w zachodniej części. Pozostały obszar, to teren inwestycyjny - wpisany do rejestru zabytków jako zespół zabudowy dawnych zakładów mięsnych (wraz z pozostałościami historycznych budynków).

Grunt stanowi, w większości, własność prywatną. Pojedyncze działki przy ulicy Dziewanowskiego oraz działki drogowe należą do Gminy Miasta Gdańsk.

Część obszaru proponowanego do objęcia planem miejscowym została wskazana uchwałą nr XXII/607/16 RMG z dnia 28.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku jako jeden z ośmiu obszarów zdegradowanych.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Głównym celem sporządzenia planu jest umożliwienie inwestowania na obszarze dawnych zakładów mięsnych poprzez weryfikację zapisów dotyczących ogólnodostępnego parkingu ustalonego na działkach należących do różnych właścicieli. Obecnie - wymaganą ponad potrzeby własne - liczbę miejsc postojowych można rozliczać jedynie proporcjonalnie do wielkości działki. Powoduje to duże trudności, a czasami wręcz uniemożliwia inwestowanie, zwłaszcza w przypadku działek, na których znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków. Ponadto plan ma umożliwić odtworzenie historycznej bryły budynku przy ul. Szafarnia 4a. Obecnie obowiązujący plan uniemożliwia realizację budynku w historycznych liniach zabudowy (po wykonaniu odkrywek archeologicznych okazało się, że historyczny zarys przebiega poza nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie).

  Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.  

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXX/814/16 z dnia 2016-10-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXX/814/16 z dnia 2016-10-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2016-11-06 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj