Projekt planu

Chełm – cmentarz przy kościele p.w. św. Ignacego Loyoli

Nr planu
1754
Autor
Katarzyna Olejniczak
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

 Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 17,00 ha jest położony w Gdańsku – Chełmie i ograniczony:

- od północy: ul. Kolonia Anielinki,
- od wschodu: ul. Brzegi,
- od południa: ul. Podmiejską,
- od zachodu: ul. Zamiejską.

Na terenie wskazanym do objęcia planem obowiązuje obecnie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełm III –Anielinki w mieście Gdańsku (plan nr 1741) uchwalony uchwałą RMG nr XXII/589/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz na południowym fragmencie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Nowej Podmiejskiej na odcinku od ulicy Raduńskiej do Kanału Raduni w mieście Gdańsku (plan nr1731) uchwalony uchwałą RMG nr XLIX/1466/2002 z dnia 23 maja 2002roku. Zgodnie z ustaleniami w/w planów teren jest przeznaczony pod: zieleń urządzoną, zabudowę mieszkaniowo-usługową, zabudowę ekstensywną, zabudowę usługową i cmentarze a także pod tereny dróg wewnętrznych i wydzielonych ciągów. Część terenu zlokalizowana jest w granicach OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie).

 ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest powiększenie istniejącego cmentarza znajdującego się w sąsiedztwie kościoła pw. św. Ignacego Loyoli, w związku z wyczerpywaniem się miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych. W sytuacji deficytu miejsc grzebalnych w Gdańsku służby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne wykonały w roku 2012 „Analizę programowo-przestrzenną potrzeb terenowych na miejsca cmentarne dla mieszkańców Gdańska”. W dokumencie tym wyliczono zapotrzebowanie na miejsca grzebalne oraz wskazano konkretne lokalizacje odpowiednie dla tej funkcji. W wyniku porozumienia między służbami planistycznymi miasta a administratorem gdańskich cmentarzy komunalnych wyłoniono 5 obszarów, dla których w pierwszym etapie należy sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jednym ze wskazanych terenów jest obszar objęty granicami przystąpienia.

Obszar ten jest częściowo zagospodarowany. W granicach planu rzeźba terenu jest urozmaicona. Tereny planowane pod cmentarz są na stoku o ekspozycji wschodniej, na którym spadki terenu dochodzą miejscami do 25%. Występują tu korzystane warunki gruntowo-wodne. Zwierciadło wód gruntowych zalega na głębokości ponad 4m. W nowoprojektowanej strefie ochronnej o szerokości 50m od lokalizowanego cmentarza nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Obszar projektowany pod cmentarz stanowi własność Gminy Miasta Gdańska. Plan określi funkcję, zasady i warunki zagospodarowania przedmiotowego terenu, z zachowaniem wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych terenu oraz z uwzględnieniem zróżnicowanej deniwelacji gruntu. Ponadto plan ustali zasady obsługi komunikacyjnej terenu. Przewiduje się brak sprzeczności rozwiązań przyjętych w planie z polityką przestrzenną miasta określoną w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W Studium obszar proponowany do objęcia planem stanowi teren o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej oraz teren o dominującej funkcji zieleni miejskiej w tym parki i cmentarze. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLIX/1084/14 z dnia 2014-02-27 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLIX/1084/14 z dnia 2014-02-27 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj