Projekt planu

Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków

Nr planu
0320
Autor
Dorota Korzeniowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Brzeźno
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 5,86 ha, położony jest w Brzeźnie, w sąsiedztwie Parku Brzeźnieńskiego im. J.J. Haffnera. Jego granice stanowią: od północy ul. Krasickiego, od zachodu osiedle wielorodzinne Nadmorze oraz osiedle przy ul. Gałczyńskiego i ul. Dunikowskiego, od południa ul. Łozy, od wschodu nieużytki rezerwowane pod ulicę tzw. Nową Gdańską.

W obrębie terenu znajduje się ogrodzony kompleks szkolny, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 18, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 oraz Przedszkole nr 44. W granicach terenu znalazły się odcinki ulic: Krasickiego, Gałczyńskiego, Dunikowskiego, Sybiraków oraz ciąg pieszo-jezdny. Pozostały obszar to nieużytki wraz z rowami odwadniającymi. Grunty w obrębie opracowania stanowią własność Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa. Jedynie niewielki teren przy ul. Sybiraków stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym.

Na obszarze wskazanym do objęcia planem obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Brzeźno – rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej Gdańskiej w mieście Gdańsku z 2006 roku oraz Nowy Port Wolny Obszar Celny – Zachód w mieście Gdańsku z 2005 roku. Na niewielkim obszarze wzdłuż zachodniej granicy nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plany obowiązujące ustalają na terenie szkolnym funkcje usług oświaty oraz funkcje usługowe przy ul. Sybiraków. Wzdłuż terenu szkoły rozciąga się pas zieleni krajobrazowo-ekologicznej, który przechodzi w pas intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Ulica Krasickiego ustalona została w klasie ulicy lokalnej z torowiskiem tramwajowym, a fragment ul. Przemysłowej w klasie ulicy dojazdowej. Większość terenu znajduje się w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Część pasa drogowego ul. Krasickiego znajduje się w granicach portu morskiego.

 ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych przy zespole szkolnym w Brzeźnie – w tym budowę basenu. Dodatkowo celem będzie podniesienie jakości i poprawa bezpieczeństwa dostępu do szkoły, poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne. Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIV/637/20 z dnia 2020-06-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIV/637/20 z dnia 2020-06-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2020-07-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj