Projekt planu

Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej

Nr planu
0321
Autor
Jarosław Wincek
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Brzeźno
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 37,3 ha, położony jest w dzielnicy Brzeźno w rejonie ulicy Gdańskiej i obejmuje teren pomiędzy ulicą Uczniowską i terenami kolejowymi.

Obecnie obszar ten stanowią głównie niezabudowane, niezagospodarowane i porośnięte roślinnością trawiastą tereny po dawnej oczyszczalni ścieków Zaspa. W części północno-zachodniej i południowo-wschodniej obszaru zlokalizowane są drobne usługi, głównie motoryzacyjne.
W północno-wschodniej części terenu - proponowane do objęcia użytkiem ekologicznym - duże kompleksy leśne, sięgające do granicy terenów kolejowych. Grunt w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska oraz prywatną (spółek prawa handlowego i osób fizycznych), pozostała część to tereny Skarbu Państwa.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w większości w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu w mieście Gdańsku z 2003 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej Gdańskiej w mieście Gdańsku z 2006 r. Główne ustalenia planów dla większości terenów zakładają przeznaczenie produkcyjno-usługowe, częściowo usługowe z zielenią towarzyszącą oraz zieleń urządzoną i tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej.

Na terenie kompleksu leśnego nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, w kierunku umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach poprzemysłowych.

Główną przesłanką dla podjęcia prac planistycznych jest realizacja polityki w zakresie rozwoju miasta do „wewnątrz”, poprzez dogęszczenie i intensyfikację zabudowy w dobrze skomunikowanych obszarach oraz określenie zakresu rezerwy terenu niezbędnego dla realizacji celów publicznych. Ustalenia planu umożliwią wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej
i powiązań transportowych. Plan pozwoli również na ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych kompleksu leśnego znajdującego się we wschodniej części terenu, poprzez ustanowienie odpowiednich zapisów planu.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W ramach prac nad planem może wystąpić konieczność zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIX/732/20 z dnia 29-10-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIX/732/20 z dnia 29-10-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 12-11-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 15-02-2023 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj