Projekt planu

Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ

Nr planu
1523
Autor
Piotr Rugień
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Błonia - Płonia
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Odstąpienie od sporządzenia planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 66,62 ha, położony jest w południowej części dzielnicy Rudniki-Błonia, w rejonie ulicy Tama Pędzichowska. Wschodnia granica planu stanowi granicę Miasta Gdańska z terenami rolnymi gminy Pruszcz Gdański.

Większość obszaru wskazanego do objęcia planem znajduje się w granicach terenów rolniczych. Ponadto w obszarze opracowania planu znajduje się  nieliczna zabudowa jednorodzinna, ulica Tama Pędzichowska oraz obszary nieużytków i dróg polnych.

Na obszarze objętym granicami planu występują grunty stanowiące własności prywatną, Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa.

            Większość obszaru wskazanego do objęcia planem znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Błonia Południe w mieście Gdańsku z 2005 roku. Zgodnie z ustaleniami planu jest to teren rolniczy. W granicach planu znalazł się teren o przeznaczeniu pod ogrody działkowe – nie wykorzystywany na te cele oraz kanał główny „B” przepompowni odwadniającej „Orunia” z pasem technicznym. W obszarze opracowania znajduje się również teren ulicy lokalnej – ul. Tama Pędzichowska oraz teren projektowanej ulicy dojazdowej, biegnącej wzdłuż granicy miasta. W południowej części obszaru wskazanego do objęcia planem nie obowiązują obecnie żadne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

            Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy z jednoczesnym dopuszczeniem lokalizowania wolnostojących ogniw fotowoltaicznych na terenach rolnych.  

Panele, z których składają się ogniwa fotowoltaiczne, lokalizowane na gruncie, jako zagospodarowanie ekstensywne, wymagają znacznych powierzchni. W Gdańsku tereny takie występują w południowo-wschodniej części miasta, m.in. w rejonie Błoni, gdzie produkcja rolnicza jest silnie ograniczona. Jednocześnie, w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, konieczne jest wzmocnienie znaczenia odnawialnych źródeł energii jako sposobu produkcji energii elektrycznej.

Przewiduje się również umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego tj. ustalenie rezerw terenu dla planowanych przesyłowych linii elektroenergetycznych wysokich napięć wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

            Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

            Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.  W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XX/517/20 z dnia 27-02-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XX/517/20 z dnia 27-02-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 11-03-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 02-11-2020 Szczegóły
Rozpatrzenie uwag
Odstąpienie od sporządzenia planu (Zrealizowany) Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia mpzp 26-05-2022 Szczegóły
Odstąpienie od sporządzenia planu (Zrealizowany) Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od sporządzenia mpzp 01-06-2022 Szczegóły

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj