Projekt planu

Park Południowy - część zachodnia

Nr planu
2356
Autor
Anna Borzyszkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Jasień - Szadółki
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 17,77 ha, położony jest na Jasieniu, pomiędzy ulicami: Lawendowe Wzgórze, planowaną Nową Bulońską Południową, Guderskiego oraz Przywidzką i obejmuje tereny wód: Zbiornika Świętokrzyska I, Rowu R-3 oraz Potoku Kozackiego wraz z obszarami sąsiadującymi, stanowiącymi fragment zachodniej części planowanego Parku Południowego.
Obszar jest fragmentarycznie zagospodarowany i w całości niezabudowany. Grunt w zdecydowanej większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach czterech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Szadółki Południowe z 2006, Zabornia - rejon ulic Limbowej, tzw. "Nowej Jabłoniowej" i Potoku Oruńskiego z 2007, Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze z 2017 oraz Zakoniczyn - rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej z 2016. Plany te w większości przeznaczają przedmiotowy obszar pod tereny odprowadzenia wód opadowych, melioracji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zieleni krajobrazowo–ekologicznej oraz miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobu zagospodarowania części Parku Południowego, co umożliwi całościowe i spójne urządzenie terenów rekreacyjnych - dostosowane do nowych założeń projektowych, zgodnych z wytycznymi wynikającymi z konsultacji społecznych oraz Gdańskiej Polityki Wodnej. Odpowiednie zapisy planu umożliwią ponadto ochronę istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.
Dynamiczny rozwój centrum dzielnicy Południe wpływa na zmianę sposobu funkcjonowania rejonu i powoduje konieczność dostosowania ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W ramach prac nad planem konieczna będzie zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Ze względu na rozciągłość obszaru objętego planem oraz przewidywane, jednorodne przeznaczenie, rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:2000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIV/1361/22 z dnia 29-09-2022 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIV/1361/22 z dnia 29-09-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 29-09-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 13-10-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 20-03-2024 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj