Projekt planu

Park Południowy - część wschodnia

Nr planu
1861
Autor
Anna Borzyszkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 32,5 ha, znajduje się na Ujeścisku, pomiędzy ulicami: Lawendowe Wzgórze, planowaną Nową Bulońską Południową, Porębskiego, Świętokrzyską oraz Jaworzniaków i obejmuje fragment wschodniej części planowanego Parku Południowego. Granicami planu objęto zagospodarowane tereny Zbiornika Świętokrzyska II wraz z fragmentem Potoku Oruńskiego w części południowej oraz obszary niezagospodarowane w części północnej.
Obszar jest w całości niezabudowany. Grunt w zdecydowanej większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach pięciu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Szadółki Południowe z 2006, Szadółki - rejon ulicy Jaworzniaków nad Jarem z 2011, Zakoniczyn II z 2007, Ulicy Nowej Abrahama na południe od ulicy Jabłoniowej z 2002, Zakoniczyn - na zachód od ulicy Unruga z 2005. Plany te północną część przedmiotowego obszaru przeznaczają pod zabudowę mieszkaniowo–usługową i mieszkaniową oraz tereny drogowe, natomiast południową część przeznaczają pod tereny odprowadzenia wód opadowych, melioracji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zieleni krajobrazowo–ekologicznej, miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej a także tereny usług z zielenią towarzyszącą.

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobu zagospodarowania części Parku Południowego, co umożliwi całościowe i spójne urządzenie terenów rekreacyjnych - dostosowane do nowych założeń projektowych, zgodnych z wytycznymi wynikającymi z konsultacji społecznych oraz Gdańskiej Polityki Wodnej. Odpowiednie zapisy planu umożliwią ponadto ochronę istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.
Dynamiczny rozwój centrum dzielnicy Południe wpływa na zmianę sposobu funkcjonowania rejonu i powoduje konieczność dostosowania ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W ramach prac nad planem konieczna będzie zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Ze względu na rozciągłość obszaru objętego planem oraz przewidywane, jednorodne przeznaczenie, rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:2000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIV/1360/22 z dnia 29-09-2022 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIV/1360/22 z dnia 29-09-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 29-09-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 13-10-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 20-03-2024 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj