Projekt planu

Osowa rejon ulic Nowej Kielnieńskiej i Odyseusza

Nr planu
2153
Autor
Ewa Łopacka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 58 ha, położony jest w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Myśliborskiej i Odyseusza. Teren graniczy od zachodu z gminą Żukowo, a z miastem Gdynią od zachodu, północy oraz południa (w rejonie węzła Wysoka). Północną granicę od strony Osiedla Kukawka stanowi ulica Myśliborska, od wschodu ulica Odyseusza, a od południa ulice Komandorska i Kielnieńska oraz tereny usługowe i mieszkaniowe.

Obecnie obszar ten jest w większości niezainwestowany, pokryty roślinnością ruderalną lub uprawiany rolniczo. Na pozostałym terenie znajduje się salon meblowy z parkingami, centrum usługowe, skup złomu oraz budynki mieszkalne jednorodzinne. Przez teren przebiega również odcinek linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka – Port Gdynia. Grunt stanowi w większości własność prywatną, pozostałe tereny są własnością Gminy Miasta Gdańska, Skarbu Państwa oraz Województwa.

Na większości terenu, wskazanego do objęcia planem, nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Fragmenty terenów znajdują się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- fragmentu północno-zachodniej części węzła „Wysoka” z 2002 r.,

- zbiornika wody w Osowej z 2002 r.

oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa – w zakresie układu komunikacji drogowej z 2001 r.

Ustalenia ww. planów na obszarze proponowanym do objęcia nowym planem miejscowym przeznaczają tereny na cele mieszkaniowo-usługowe oraz układ drogowy.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. Przystąpienie do planu zrealizuje ważny ogólnomiejski cel publiczny, który umożliwi ustalenie rezerwy terenowej pod projektowaną ulicę Nową Kielnieńską, stanowiącą kontynuację ciągu ulicznego Zielony Bulwar - Nowa Spacerowa. Ulica jest ważnym elementem podstawowego układu transportowego miasta Gdańska. Jej kontynuacja nastąpi w gminie Żukowo i w mieście Gdyni.

Drugim celem publicznym przystąpienia do planu dotyczącym rejonu ulicy Komandorskiej, jest rezerwa terenu: na usługi użyteczności publicznej (nieruchomość po byłym Urzędzie Miar i Wag) oraz na zieleń urządzoną. Obszar sąsiaduje z lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w rejonie, w którym obecnie brakuje urządzeń rekreacyjnych i zieleni urządzonej. Cel ten wpisuje się w politykę miasta odnośnie zagospodarowywania wejść do lasów TPK w ramach tzw. strefy buforowej.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W ramach prac nad planem konieczna będzie zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia IX/144/19 z dnia 25-04-2019 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu IX/144/19 z dnia 25-04-2019 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 08-05-2019 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj