Projekt planu

Orunia - rejon ulicy Rejtana II

Nr planu
1624
Autor
Karolina Rogala
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Orunia - Olszynka
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 3,5 ha, położony jest w dzielnicy Orunia. Jego granice stanowią: od północy ulica Rejtana, od wschodu teren kolejowy, od południa zabudowa przy ulicy Dworcowej, a od zachodu Trakt Św. Wojciecha.
Obecnie obszar ten jest zainwestowany. Wzdłuż ulicy Trakt Św. Wojciecha usytuowane są historyczne budynki mieszkalne z usługami w parterach. Grunt stanowi w większości własność Gminy Miasta Gdańska, częściowo we współwłasności z osobami fizycznymi. Pojedyncze działki należą do Skarbu Państwa i jednostek prywatnych.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej w mieście Gdańsku z 2009 roku. Ustalenia planu przeznaczają ten teren pod funkcje produkcyjno-usługowe, zieleń urządzoną oraz układ drogowy.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie zasad jego zagospodarowania i zabudowy w sposób umożliwiający realizację zadań i celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla podobszaru Oruni. Ustalenia planu dadzą możliwość zagospodarowania podwórek w ramach GPR, co pozwoli zaktywizować mieszkańców i włączyć ich w działania na rzecz poprawy własnego otoczenia. W planie zostaną ustalone nowe tereny zieleni ogólnodostępnej powiązane z istniejącym Parkiem Schopenhauera. Dodatkowo wprowadzone zostaną ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych związanych z bezpośrednim sąsiedztwem linii kolejowej. Ponadto celem sporządzenia planu jest dopuszczenie funkcji mieszkaniowo–usługowej przy ul. Trakt Św. Wojciecha, a tym samym dostosowanie przeznaczenia terenu do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1542/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1542/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 20-03-2024 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj