Projekt planu

Oliwa Górna rejon ulic Piastowskiej i Pomorskiej

Nr planu
0278
Autor
Dominika Wodeńko
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 6,46 ha, położony jest w dzielnicy Oliwa; od południa graniczy z ulicą Piastowską, od zachodu z aleją Grunwaldzką, od północy z ulicą Pomorską, od wschodu z terenami usługowymi, Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Grażyny” oraz terenem kolejowym.
Obecnie w obszarze tym znajdują się teren dawnej zajezdni Tramwajów Konnych, fragment Potoku Oliwskiego ze zbiornikiem retencyjnym Grunwaldzka (Staw Młyński), park, zespół willowo-ogrodowy Tannenheim oraz budynki mieszkalne, biurowe i usługowe. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, Skarbu Państwa, spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych. Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II z 2011 roku, który ustala: funkcję usługową, zieleń urządzoną, ciąg pieszo-jezdny, ulicę dojazdową- odcinek ulicy Piastowskiej oraz zieleń leśną.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które wzmocni potencjał funkcjonalno-użytkowy oraz inwestycyjny dawnej Zajezdni Tramwajów Konnych. Weryfikacja ustaleń planu miejscowego daje również możliwość zagospodarowania zespołu wpisanego do rejestru zabytków w powiązaniu z terenami zieleni w otoczeniu Stawu Młyńskiego. Zmiana pozwoli także na kompleksowe zagospodarowanie założenia parkowego willi Tannenheim w granicach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekształcenie istniejących budynków biurowych na mieszkaniowo-usługowe i pozostawienie funkcji mieszkaniowej w istniejących budynkach.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LXII/1644/23 z dnia 25-05-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LXII/1644/23 z dnia 25-05-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 25-05-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 12-06-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj