Projekt planu

Młode Miasto – rejon ulicy Jana z Kolna

Nr planu
11110
Autor
Karolina Rogala
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 3,77 ha, położony jest w dzielnicy Młyniska, przy ul. Jana z Kolna. Od północy i północnego wschodu graniczy z terenami zabudowy produkcyjno-usługowej, od południowego wschodu z terenem usługowym, od strony południowo zachodniej z pasem drogowym ulicy Jana z Kolna. Obecnie obszar ten jest w większości niezabudowany, wyjątkiem jest nowo wybudowany budynek biurowo-usługowy w części północnej. Grunty stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w większości w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe Miasto Północ z 2004 roku (numer 1125), który ustala na tym terenie funkcję produkcyjno-usługową oraz usługową, z wyłączeniem budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Niewielki fragment terenu znajduje się w granicach planu Gdańsk, Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności z 2004 roku (numer 1128), który również ustala funkcję usługową, z wyłączeniem budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację pomieszczeń związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w budynkach położonych wzdłuż ulicy Jana z Kolna, w obszarze zabudowy śródmiejskiej. Plan ustali wymóg zastosowania, odpowiednich dla tego typu funkcji, zabezpieczeń akustycznych. Działalność oświaty ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, których liczba wzrasta wraz z postępującymi, na pobliskich obszarach, przekształceniami. Kolejnym celem planu jest określenie zakresu rezerwy terenu niezbędnej do realizacji celu publicznego jakim jest poprawienie dostępności pieszej na wysokości przystanku kolejowego Gdańsk Stocznia. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLVIII/1184/22 z dnia 31-03-2022 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLVIII/1184/22 z dnia 31-03-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 31-03-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 12-04-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 01-03-2023 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj