Projekt planu

Maćkowy - rejon ulicy Przemian

Nr planu
1925
Autor
Joanna Mańkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Maćkowy
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 22,35 ha, położony jest w jednostce Maćkowy w rejonie ulicy Przemian. Od wschodu jego granice przebiegają wzdłuż ulicy Starogardzkiej, od południowego - zachodu wzdłuż ulicy Niepołomickiej.
Obecnie w obszarze tym, w północnej i południowej części, znajduje się ekstensywna zabudowa mieszkaniowa. Centralna część obszaru jest niezagospodarowana. Na obszarze objętym granicami planu występują w większości grunty prywatne. Pozostałe grunty stanowią własność Gminy Miasta Gdańska, Województwa oraz spółek prawa handlowego.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy IV w mieście Gdańsku z 2009 roku. Zgodnie z ustaleniami planu tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, teren ulicy lokalnej (ulica Przemian) oraz las.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU


Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, zapewniającego możliwość realizacji odprowadzenia wód opadowych z tego obszaru i usprawnienie odpływu ze zbiornika wodnego przy ul. Przemian.
Sporządzenie planu ma też na celu korektę układu drogowego w rejonie ulic Przemian i Muzyka, co poprawi skomunikowanie działek w tym obszarze.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIII/1321/22 z dnia 25-08-2022 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIII/1321/22 z dnia 25-08-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 25-08-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 09-09-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 18-10-2023 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj