Projekt planu

Letnica w rejonie ulicy Marynarki Polskiej i nabrzeża Martwej Wisły

Nr planu
0519
Autor
Joanna Jankowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Młyniska - Letnica
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 96 ha, położony jest na terenie dzielnicy Letnica. Teren w całości znajduje się w granicach morskiego Portu Gdańsk i ograniczony jest przez nabrzeże Martwej Wisły, ulice Wielopole, Marynarki Polskiej oraz kanał melioracyjny Warzywód.

Granicami przystąpienia do opracowania planu objęto tereny w większości stanowiące własność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz innych podmiotów gospodarczych. Ponadto część gruntów stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, Skarbu Państwa oraz osób prywatnych. Większość obszaru w granicach planu jest zainwestowana i stanowi infrastrukturę portową oraz tereny zakładów przemysłowych. W granicach planu znajduje się zachodni wjazd do tunelu pod Martwą Wisłą w ciągu Alei Macieja Płażyńskiego. W centralnej części obszaru opracowania znajdują się niezainwestowane tereny porośnięte roślinnością ruderalną.

Na obszarze opracowania obowiązuje miejscowy plan Młyniska-Letnica w Gdańsku z 2002 roku [0504], zgodnie z którym teren przeznaczony jest pod funkcje przemysłowe, portowe oraz tereny komunikacyjne.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią racjonalne wykorzystanie terenów przemysłowo-portowych, poprzez likwidację rezerw terenowych pod drogi publiczne.

Kierunek zmian jest zbieżny z wnioskami Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Mostostalu Pomorze SA.

Sporządzenie planu jest zgodne z polityką rozwoju miasta, która zakłada racjonalne, dostosowane do zmieniających się potrzeb zagospodarowanie terenów w granicach portu. Umożliwi to powstanie nowych miejsc pracy oraz wzmocni potencjał gospodarczy miasta.

Opracowanie planu jest zgodne z polityką przestrzenną określoną w Studium, w zakresie kierunku rozwoju funkcji przemysłowo-usługowo-portowych wspierających zidentyfikowaną portową tożsamość miasta.

Celem sporządzenia planu jest również dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:2000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLI/1041/21 z dnia 28-10-2021 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLI/1041/21 z dnia 28-10-2021 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 28-10-2021 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 10-11-2021 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 01-03-2023 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj