Projekt planu

Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego II

Nr planu
2514
Autor
Ewa Lichota
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Kokoszki Przemysłowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 52,88 ha, położony jest w dzielnicach: Kokoszki Przemysłowe i Matarnia, od zachodu graniczy z gminą Żukowo. Teren ten jest w części zabudowany. Przy północno-zachodniej granicy (wzdłuż ul. Akacjowej) znajdują się budynki mieszkalne o wartościach kulturowych, przy południowo-zachodniej małe budynki produkcyjno-usługowe, a w centralnej części budynek magazynowy. W proponowanych granicach znajdują się ulice: Nowatorów, Słowackiego oraz ulica Przyrodników – granicząca z gminą Żukowo. Na terenie przeważają grunty prywatne, pozostałe grunty stanowią własność Skarbu Państwa i Gminy Miasta Gdańska.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Kokoszki Przemysłowe w rejonie zachodniego fragmentu ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku z 2006 roku oraz lotniska – części północnej w Klukowie - Rębiechowie w mieście Gdańsku z 2003 roku. W planach tych ustalono tereny: produkcyjno-usługowe, lotniska oraz drogowe.

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które pozwolą na weryfikację granicy między projektowanymi terenami produkcyjno-usługowymi, a rezerwą pod rozbudowę lotniska. Plan Generalny Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy ogranicza teren pod rozwój lotniska,
w stosunku do rezerwy ustalonej w planach obowiązujących. W związku z powyższym, zasadna jest korekta przeznaczenia terenu, a tym samym umożliwienie właścicielom gruntów realizacji celów inwestycyjnych, zgodnych z kierunkami ustalonymi w Studium, czyli zabudowy produkcyjno-usługowej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LV/1382/22 z dnia 27-10-2022 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LV/1382/22 z dnia 27-10-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 27-10-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 15-11-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 12-06-2024 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj