Projekt planu

Klukowo rejon ulic Radiowej i Teleskopowej

Nr planu
2722
Autor
Ewa Łopacka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Klukowo - Rębiechowo
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 87,05 ha, położony jest w jednostce Klukowo-Rębiechowo w rejonie ulic Teleskopowej, Radiowej i projektowanej Nowej Spadochroniarzy. Ograniczony jest od północy ulicą Meteorytową, od wschodu projektowaną ulicą Nową Spadochroniarzy i ulicą Telewizyjną, od południa ulicą Radiową, a od zachodu granicą miasta Gdańska.
Obecnie obszar ten jest w przeważającej części niezainwestowany i użytkowany rolniczo lub pokryty roślinnością ruderalną. W południowej części terenu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a w północnej zabudowa siedliskowa. Przez teren przebiegają rowy M i M-1 oraz zlokalizowany jest zbiornik retencyjny Klukowo.
Grunt w większości stanowi własność prywatną, a pozostała część to grunty Gminy Miasta Gdańska.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w mieście Gdańsku z 2004 roku. Ustalenia ww. planu - na obszarze proponowanym do objęcia nowym planem miejscowym - przeznaczają tereny na funkcje usług z zielenią towarzyszącą, mieszkaniowo-usługowe, mieszkaniowe ekstensywne, pod zbiornik retencyjny oraz zieleń krajobrazowo-ekologiczną.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Pozwoli to wypełnić strukturę przestrzenną osiedla Klukowo przy zapewnieniu różnorodności form zabudowy mieszkaniowej. Konieczne będzie również ustalenie rezerw pod układ transportowy w niezbędnym zakresie.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXII/553/20 z dnia 30-04-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXII/553/20 z dnia 30-04-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 13-05-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 18-01-2022 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj