Projekt planu

Klukowo - Rębiechowo rejon ulic Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej II

Nr planu
2724
Autor
Katarzyna Ulasińska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Klukowo - Rębiechowo
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 36,80 ha, położony jest w Klukowie i ograniczony od strony południowej ulicą Telewizyjną, od strony zachodniej planowaną ulicą tzw. Nową Spadochroniarzy oraz istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową, od strony północnej ulicą Meteorytową i Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi „Przystań”, od strony wschodniej terenem nieczynnej linii kolejowej.

Obecnie obszar ten jest niezainwestowany i jest użytkowany rolniczo, jedynie przy granicy południowej, przy ulicy Telewizyjnej, zlokalizowane jest siedlisko zabudowy zagrodowej. Granicami planu objęty jest również fragment lasu, fragment rowu M, odcinek ulicy Telewizyjnej oraz odcinek terenu pokolejowego.

Grunt stanowi w większości własność prywatną, w niewielkiej części własność Skarbu Państwa i Gminy Miasta Gdańska.

Na większości terenu wskazanego do objęcia planem nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Jedynie na niewielkich fragmentach – w części północnej i południowej – obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

  • Barniewice Wschodnie-Owczarnia w mieście Gdańsku z 1997 r.,
  • Klukowo-Rębiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w mieście Gdańsku, z 2004 r.,
  • Klukowo-Rębiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej w mieście Gdańsku, z 2015 r.,
  • Klukowo - Rębiechowo rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej, z 2013 r.

Ustalenia ww. planów przeznaczają teren na małe gospodarstwa rolne z minimalną wielkością działki 1000 m2, usługi z zielenią towarzyszącą i odcinek ulicy Telewizyjnej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. Objęcie planem obszaru bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posłuży zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i pozwoli wypełnić strukturę przestrzenną osiedla Klukowo, dbając jednocześnie o różnorodność form zabudowy mieszkaniowej w mieście. Bezpośrednie sąsiedztwo wnioskowanego obszaru przeznaczone jest na funkcje mieszkaniowo-usługowe (zabudowa ekstensywna) i przedmiotowy plan będzie kontynuował takie zagospodarowanie. Zostanie również wyznaczony niezbędny zakres rezerw pod realizację układu transportowego (ulice publiczne). Ponadto plan przeznaczy odcinek terenu pokolejowego na ciąg pieszo-rowerowy, będący kontynuacją powiązania ustalonego w sąsiadujących planach, łączący Klukowo z jeziorem Wysockim. Zapewniona zostanie także ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych w obszarze planu poprzez powiązania terenów Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie oraz ustalone zostaną zasady ochrony cieku wodnego - rowu M.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXIV/871/21 z dnia 25-03-2021 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXIV/871/21 z dnia 25-03-2021 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 07-04-2021 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj