Projekt planu

Góra Gradowa - Centrum Hewelianum

Nr planu
11104
Autor
Monika Rościszewska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 20,15ha, położony jest w dzielnicy Śródmieście na terenie dawnego Fortu Góry Gradowej, a jego granice stanowią -zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały:
-od północy: ulica Gradowa oraz obszar zabytkowego zespołu szpitala Bożego Ciała,
-od wschodu: ulica 3 Maja, tereny dworca autobusowego i Sądu Okręgowego oraz ulica Reduta Miejska,
-od południa: ulice Nowe Ogrody i Powstańców Warszawskich,
-od zachodu: ulica Dąbrowskiego.

Obecnie w obszarze tym znajduje się park poforteczny Grodzisko oraz funkcjonuje Centrum Hewelianum Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska. W części północnej zlokalizowany jest Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum. Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście -rejon Grodzisko z 2001r. Powyższy plan ustala na przedmiotowym obszarze zieleń dostępną oraz funkcje związane z turystyką, kulturą, nauką, rekreacją i sportem –bez możliwości rekonstrukcji nieistniejących obiektów historycznych.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy tak, aby umożliwić dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską -Centrum Hewelianum. Dotyczy to w szczególności dopuszczenia rekonstrukcji nieistniejących obiektów historycznych oraz wprowadzenia funkcji usługowych - związanych z realizacją programu centrum -do rewaloryzowanych i rekonstruowanych obiektów. Nowe zapisy planu uwzględnią aktualne tendencje i uwarunkowania konserwatorskie oraz postęp technologiczny z zachowaniem dbałości o dziedzictwo kulturowe i spuściznę historyczną. W efekcie przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności tego unikalnego obszaru o ponadlokalnej randze. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVII/1692/18 z dnia 27-09-2018 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVII/1692/18 z dnia 27-09-2018 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 08-10-2018 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16-12-2019 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj