Projekt planu

Gdańsk Orunia - "Czerwony Most"

Nr planu
1603
Autor
Monika Rościszewska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Orunia - Olszynka
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 215,06 ha, znajduje się w granicach polderu „Orunia” pomiędzy Opływem Motławy, rzeką Motławą, terenami przyległymi do ulicy Wschodniej, ulicy Ubocze, ulicy Przy Torze, ulicy Tadeusza Rejtana, Kanałem Raduni. Obecnie obszar ten jest w różnym stopniu zainwestowany. W rejonie ulic Trakt

Św. Wojciecha, Sandomierskiej, Równej, Mostowej przewagę stanowi zabudowa produkcyjno–usługowa. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się m.in. w rejonie ulic Przybrzeżnej, Wschodniej, Przy Torze, Rejtana, Smolnej, Dalekiej. Tereny nieużytkowane zlokalizowane sąm.in. przy ulicy Równej i ulicy Żabiej. Przez teren przebiegają magistralna linia kolejowa E65 oraz dwutorowa napowietrzna linia wysokiego napięcia. Grunty prywatne i w użytkowaniu wieczystym stanowią przewagę, pozostałe są własność gminną i Skarbu Państwa.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

W związku ze zmianą przepisów, w tym możliwością wprowadzenia ustaleń na terenach zamkniętych, których zagospodarowanie ma kluczowe znaczenie ze względu na planowane inwestycje oraz niewielką korektą granic w rejonie ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Przy Torze uchyla się uchwałę nr XII/375/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia – „Czerwony Most”. Na wskazanym do objęcia planem terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prace planistyczne prócz standardowego zakresu obejmować będą sporządzenie koncepcji drogowej węzła integracyjnego metropolitalnego Gdańsk – Czerwony Most oraz studiów krajobrazowych dotyczących ekspozycji w zakresie ochrony historycznej panoramy Gdańska i przedpola fortyfikacji. Przewiduje się zgodność rozwiązań przyjętych w planie z polityką przestrzenną miasta określoną w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIII/1511/10 z dnia 28-10-2010 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIII/1511/10 z dnia 28-10-2010 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj